Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Jak wygląda procedura tankowania gazu do zbiornika?

Tankowanie gazu do zbiorników należy realizować zgodnie z procedurami, krok po kroku, z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Dla ułatwienia przygotowaliśmy przewodnik postępowania, który „punkt po punkcie” opisuje cały proces.

Zasady Ogólne

1. Kierowca autocysterny po przyjeździe do Klienta zgłasza się do przedstawiciela odbiorcy przyjmującego dostawę gazu.

2. Kierowca autocysterny na życzenie Klienta okazuje świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej autocysterny drogowej i ewentualnie inne dokumenty pojazdu.

3. Po uzgodnieniu z odbiorcą gazu kierowca ustawia autocysternę na wyznaczonym miejscu postojowym przeznaczonym do rozładunku.

4. Kierowca autocysterny sprawdza stan techniczny zbiornika, zaworów wlewowych na zbiornikach i ustala dopuszczalne jego napełnienie uwzględniając odczytaną pojemność na wskaźniku zbiornika (max. 85%). 5. Po ustawieniu autocysterny na wyznaczonym miejscu kierowca jest osobą odpowiedzialną za przeładunek gazu płynnego zgodnie z instrukcją bezpiecznej eksploatacji instalacji autocysterny i za napełnienie zbiornika.

Czynności kierowcy przed rozpoczęciem tankowania zbiornika gazem

1. Sprawdzić utwardzenie stanowiska postojowego autocysterny wskazanego przez odbiorcę gazu. Uwzględnić dopuszczalne obciążenie na oś autocysterny i nawierzchni terenu wyznaczonego przez Klienta dla postoju autocysterny do załadunku zbiornika.

2. Wjechać autocysterną na wyznaczone miejsce, wyłączyć silnik, zablokować hamulec ręczny i zamknąć drzwi kabiny na klucz.

3. Wylegitymować osobę upoważnioną do pokwitowania odbioru gazu i potwierdzenia jego przeznaczenia i zweryfikować z dokumentem dostawy. W przypadku niezgodności kierowca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dział Logistyki i Transportu GazDlaCiebie.pl

4. Zablokować koła autocysterny obustronnie klockami oporowymi.

5. Ustalić ilość gazu w zbiorniku i ilość gazu do napełnienia zbiornika z uwzględnieniem maksymalnego napełnienia do 85% pojemności zbiornika.

6. Podłączyć uziemienia autocysterny z uziomem na zbiorniku. Skontrolować wizualnie uziomy zbiornika stacjonarnego.

7. Oznaczyć i wydzielić strefę rozładunku gazu pachołkami w celu ograniczenia ruchu innych pojazdów i osób w przypadku dostawy gazu na terenie czynnego zakładu przemysłowego. W przypadku potrzeby w porozumieniu z obsługą zakładu ustawić przenośne tablice informujące o przeładunku gazu i tankowaniu zbiorników paliwem.

8. Sprawdzić stan techniczny zbiornika poprzez oględziny zewnętrzne stanu technicznego płaszcza zbiornika i zaworów na zbiorniku. Szczelność instalacji na zbiorniku sprawdzić w przypadku koniecznym preparatem pianowym. W przypadku potwierdzenia uszkodzeń zbiornika lub niesprawnego zaworu wlewowego zbiornika kierowca ma obowiązek odmówić dostawy gazu i zgłosić ten fakt do dysponenta dostaw.

9. Przyłączyć złącze wężowe do zaworu wlewowego zbiornika gazu grzewczego.

10. Ustawić zawory na instalacji rurowej autocysterny stosownie do planowanej operacji (wyładunek gazu z autocysterny przez układ pomiarowy) zgodnie z instrukcja obsługi pojazdu.

11. Skontrolować stan techniczny instalacji i zbiornika autocysterny.

12. Sprawdzić szczelność instalacji rurociągowej autocysterny.

13. Skontrolować szczelność przyłącza wężowego autocysterny do zaworu wlewowego zbiornika.

14. Wyzerować układ pomiarowy autocysterny i odbić stan początkowy na wydruku kontrolnym dowodu dostawy.

15. Przystąpić do przeładowania gazu z autocysterny do zbiornika stacjonarnego.

Czynności kierowcy w czasie przeładunku gazu

1. W czasie przeładunku gazu nadzorować w sposób ciągły przebieg tankowania zbiornika stacjonarnego gazu grzewczego. Nie wolno oddalać się od autocysterny i zbiornika podczas przeładunku gazu.

2. Otworzyć zawory na cysternie i zawór wlewowy na zbiorniku zgodnie z instrukcją autocysterny dla operacji wydania gazu z autocysterny własną pompą poprzez układ pomiarowy.

3. Uruchomić silnik autocysterny, uruchomić przystawkę mocy do napędu pompy gazu płynnego na cysternie drogowej i ustawić jej właściwą wydajność.

4. Otworzyć zawór od rurki przelewowej na zbiorniku magazynowym i w sposób ciągły kontrolować proces napełniania zbiornika magazynowego.

5. Po uruchomieniu przeładunku gazu nadzorować proces napełniania zbiornika stacjonarnego kontrolując w sposób ciągły wskazania przepływu gazu, ciśnienia i poziom napełnienia zbiornika stacjonarnego na poziomowskazie i na podstawie rurki przelewowej.

6. Przerwać proces napełniania zbiornika stacjonarnego po osiągnięciu poziomu 85% lub wypływu fazy ciekłej z rurki przelewowej na zbiorniku, lub po osiągnięciu na przepływomierzu układu pomiarowego ilości litrów gazu zgodnej z dyspozycją.

7. Niezwłocznie powiadomić Dział Logistyki i Transportu GazDlaCiebie.pl o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas tankowania.

8. Przystąpić do napełniania kolejnych zbiorników według zasad określonych powyżej.

Czynności kierowcy po zakończeniu przeładunku gazu

1. Zgłosić Klientowi zakończenie napełniania zbiornika i poprosić o sprawdzenie odczytów licznika układu pomiarowego. W obecności Klienta wykonać wydruk końcowy stanu licznika na dowodzie dostawy.

2. Po zakończeniu przeładunku zamknąć zawory denne autocysterny i inne zawory na instalacji rurociągowej autocysterny – przygotować cysternę do dalszego transportu gazu.

3. Po zakończeniu przeładunku gazu odłączyć wąż od zaworu wlewowego zbiornika i zwinąć wąż wydawczy autocysterny.

4. Odłączyć uziemienie autocysterny od urządzenia kontroli styków (UKS).

5. Sprawdzić szczelność instalacji rurociągowej autocysterny.

6. Wypełnić dowód dostawy, dokument dostawy gazu i ewentualnie inne uzgodnione dokumenty, a następnie przedstawić Klientowi do podpisu. Klient i Kierowca podpisują się czytelnie (imię i nazwisko) na dokumentach.

7. Sprawdzić wizualnie stan zaworu bezpieczeństwa i wypełnić pole listy kontrolnej dowodu dostawy.

8. Sprawdzić szczelność instalacji rurociągowej na zbiorniku i wypełnić pole listy kontrolnej dowodu dostawy.

9. Sprawdzić raz jeszcze przed wyjazdem czy armatura zbiornikowa (zawory służące do poboru gazu) jest w pozycji umożliwiającej właściwą jej eksploatację. W przypadku, gdy zawory mają po zakończonej dostawie pozostać w pozycji ZAMKNIĘTE powiadomić o tym fakcie Klienta oraz Dział Logistyki i Transportu GazDlaCiebie.pl.

10. Wypełnić elektroniczną dokumentację dostawy.

Czynności kierowcy autocysterny w sytuacji awaryjnej

1. Kierowca przerywa proces przeładunku gazu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zagrożeń pożarowych i wybuchowych linką awaryjną uziemienia lub innymi przyciskami awaryjnymi dostępnymi na autocysternie.

2. W przypadku zagrożenia pożarowego kierowca używa podręcznego sprzętu gaśniczego dostępnego w autocysternie do gaszenia pożaru niewielkich rozmiarów.

3. W przypadku wycieku gazu kierowca podejmuje działania opanowania wycieku gazu przez zamknięcie zaworów ręcznych instalacji rurowej w autocysternie.

4. W razie potrzeby kierowca używa sprzętu ochronnego do usuwania wycieku będącego na wyposażeniu autocysterny – okulary ochronne, rękawice, klucze nieiskrzące.

5. W przypadku koniecznym podejmuje działanie związane z ewakuacją autocysterny drogowej z miejsca zagrożenia pożarem.

6. Podejmuje inne czynności ratunkowe zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa przewozu ładunku dla kierowcy.

Informujemy o tym, ponieważ zawsze dobrze jest wiedzieć!

Podziel się:
Więcej aktualności
Napisz do nas