Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Regulamin sklepu

Sklep internetowy gazdlaciebie.pl prowadzący działalność pod adresem internetowym www.gazdlaciebie.pl prowadzony jest przez BAŁTYKGAZ Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 5, 84-230 Rumia, NIP 8390203731, Regon 770673263 i jest przeznaczony wyłącznie dla Klientów będących właścicielami zbiornikowej instalacji gazowej.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i jest właścicielem zbiornikowej instalacji gazowej.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.gazdlaciebie.pl
 4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gazdlaciebie.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Gaz – gaz płynny propan zgodny z polską normą PN-C-96008;1998.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy gazdlaciebie.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży i określające w szczególności rodzaj i ilość towaru albo zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usługi i określające w szczególności jej rodzaj.
 9. UDT – Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.gazdlaciebie.pl
 2. Sklep, działający pod adresem www.gazdlaciebie.pl, prowadzony jest przez BAŁTYKGAZ
  Spółkę z o. o., pod adresem: ul. Sobieskiego 5, 84-230 Rumia, NIP: 8390203731, REGON: 770673263
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. Wymagania techniczne;
  2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego;
  3. Zawarcie umowy;
  4. Prowadzenie konta Klienta;
  5. Zasady wysyłania Newslettera;
  6. Dostawy towaru;
  7. Świadczenie usług;
  8. Ceny i metody płatności;
  9. Odstąpienia od umowy;
  10. Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie;
  11. Siły wyższe;
  12. Postanowienia końcowe.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Zamówienie towaru lub usługi nie wymaga rejestracji w sklepie, jednak jest ona możliwa.
 2. Informacje podane na stronie www sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę handlową w zakresie ceny.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu usługami, sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Zawarcie umowy

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w urządzeniach mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową www.gazdlaciebie.pl, skorzystać z formularza wyceny towaru/usługi znajdującego się na stronie głównej sklepu oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi w kolejnych etapach komunikatami.
 3. Sklep umożliwia nabywanie towarów albo nabywanie usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie jest dokonywane przez Klienta poprzez wybór wyłącznie jednej opcji:
  1. albo wybór dostawy towaru poprzez dodanie do koszyka danej ilości towaru,
  2. albo wybór dostawy usługi poprzez dodanie jej nazwy do koszyka.

  Wybór kolejnej opcji skutkuje anulowaniem poprzedniego wyboru.

 5. Sklep nie przyjmuje od Klienta zamówień na dostawę gazu poniżej 1000 litrów oraz powyżej 85% pojemności danego zbiornika.
 6. Cena towaru lub usługi wynika z indywidualnej kalkulacji, którą przeprowadza Klient na podstawie wybranych przez siebie parametrów w dedykowanym do tego celu kalkulatorze cenowym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru danej ilości towaru.
 8. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia, tj.:
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy,
  2. adres dostawy / adres do korespondencji,
  3. e-mail,
  4. telefon kontaktowy,
  5. PESEL – jeżeli Klient jesteś konsumentem (Ustawa o Podatku Akcyzowym); NIP – jeżeli Klient nie jest konsumentem. Klient nie będący osobą fizyczną ma obowiązek zarejestrować się w zakresie podatku akcyzowego na platformie Ministerstwa Finansów PUESC. Poprawna rejestracja podlega weryfikacji. W przypadku negatywnej weryfikacji dostawa gazu nie będzie możliwa do zrealizowana, a Klient otrzyma 14 dni roboczych na dopełnienie formalności związanych z poprawną rejestracją. Po tym terminie nastąpi ponowna weryfikacja Klienta na PUESC. Jeżeli Klient nadal nie będzie prawidłowo zarejestrowany w zakresie akcyzy zwrot wpłaconych środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 14 dni roboczych.
  6. oświadczenie Klienta będącego konsumentem o poinformowaniu przez gazdlaciebie.pl, że w przypadku chęci zrealizowania dostawy towaru lub uzyskania świadczenia usługi od gazdlaciebie.pl, a tym samym przystąpienia do wykonania umowy, przed upływem przysługującego mu 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy  ciążyć będzie na Kliencie obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy: „Świadomy konsekwencji wynikających z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta niniejszym wzywam gazdlaciebie.pl do przystąpienia do wykonania umowy przed upływem przysługującego mi 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.”
 9. W tym momencie istnieje możliwość założenia Konta Klienta poprzez zaznaczenie checkboxa: „Zakładam Konto Klienta”. Założenie Konta Klienta opisane zostało w kolejnej części Regulaminu.
 10. Klient chcąc zamówić dostawę gazu jest zobowiązany do złożeniu kilku oświadczeń:
  1. oświadczenia o własności zbiornika na gaz o treści: „Oświadczam, że tankowany zbiornik nie stanowi własności innego dostawcy gazu, a tankowanie nie naruszy jego uprawnień. Jeżeli podczas dostawy gazu zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że zbiornik stanowi własność innego dostawcy gazu (np. poprzez logo na zbiorniku lub założone plomby na zaworze wlewu gazu do zbiornika) kierowca ma prawo odmówić zatankowania zbiornika lub wezwać Klienta do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie. Za wprowadzenie w błąd sprzedającego i wygenerowanie kosztów transportu po stronie sklepu, Klient może zostać obciążony kwotą 200 zł brutto, która zostanie potrącona podczas zwrotu środków z przedpłaty na konto bankowe Klienta.”
  2. oświadczenie o rejestracji zbiornika w UDT o treści: „Oświadczam, że zbiornik jest zarejestrowany w UDT i nie został przez UDT wyłączony spod eksploatacji oraz posiada aktualne badania techniczne.”
  3. oświadczenie o tankowaniu zbiornika po raz pierwszy celem odbioru przez UDT o treści: „Oświadczam, że zbiornik tankowany jest po raz pierwszy w celu zarejestrowania w UDT. Oświadczam, że wiem o prawnym obowiązku powstrzymania się od poboru gazu przed zarejestrowaniem zbiornika przez UDT.”
  4. oświadczenie do wyboru: „będę obecny przy dostawie gazu” lub „nie będę obecny przy dostawie gazu”. W przypadku zaznaczenia drugiej opcji konieczne jest pisemne wskazanie pełnomocnika do odbioru dostawy gazu (dostępny jest wzór pełnomocnictwa w formacie PDF).
  5. oświadczenie o rejestracji w PUESC dla podmiotów nie będących osobą fizyczną o treści: „Świadomy/mi obowiązku rejestracji podmiotu na potrzeby podatku akcyzowego na platformie PUESC w terminie do  dnia  30  czerwca 2021 r.  oświadczam/my, że jestem/śmy zrejestrowani na następujące kody CN: 2711 1294, 2711 1900.” Po złożeniu zamówienia na dostawę gazu nastąpi sprawdzenie podmiotu w bazie PUESC oraz zostanie wysłana do Klienta informacja zwrotna czy proces weryfikacji rejestracji na platformie PUESC wypadł pomyślnie lub czego w rejestracji brakuje. Jeżeli weryfikacja zostanie pomyślnie zatwierdzona Klient oczekuje na dostawę gazu. W przypadku negatywnej weryfikacji dostawa gazu nie będzie możliwa do zrealizowana, a Klient otrzyma 14 dni roboczych
   na dopełnienie formalności związanych z poprawną rejestracją. Po tym terminie nastąpi ponowna weryfikacja Klienta na PUESC. Jeżeli Klient nadal nie będzie prawidłowo zarejestrowany w zakresie akcyzy zwrot wpłaconych środków nastąpi bez zbędnej zwłoki maksymalnie do 14 dni roboczych.
 11. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wszystkie dane teleadresowe wraz z adresem dostawy,
  5. PESEL lub NIP.
 12. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz wybranie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 13. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z gazdlaciebie.pl, zgodnie z treścią Regulaminu, po złożeniu którego Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpływu zamówienia”, zawierającą ostateczne podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 14. Dane podane w wysłanym formularzu zamówienia oraz treść złożonych oświadczeń podlegają weryfikacji, której pozytywny wynik i zaksięgowanie wpłaty Klienta skutkować będzie przekazaniem zamówienia do realizacji.
 15. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej: „Zamówienie zostało przekazane do realizacji”.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Konto Klienta

 1. Aby uaktywnić założone podczas składania zamówienia Konto Klienta, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.
 2. Można także założyć Konto Klienta w dowolnym czasie poprzez zaznaczenie pola w prawym górnym roku strony Sklepu „Załóż Konto”. Rejestracja wymaga podania takich samych danych jak przy składaniu Zamówienia, tj.:
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy,
  2. adres dostawy / adres do korespondencji,
  3. e-mail,
  4. telefon kontaktowy,
  5. PESEL – jeżeli Klient jest konsumentem (stosownie do ustawy o podatku akcyzowym), ewentualnie NIP – jeżeli Klient nie jest konsumentem. Utworzenie Konta Klienta służy wyłącznie obsłudze Zamówień, przy czym ze względu na regulacje podatku akcyzowego wymienione wyżej dane są niezbędne,
  6. hasło (oraz powtórzenie hasła),
  7. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 3. Klient w każdym czasie może zażądać od Sklepu usunięcia Konta Klienta poprzez oświadczenie woli wysłane mailowo na adres: info@gazdlaciebie.pl .
 4. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
 5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 6. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
  1. dokonywanie zakupów,
  2. śledzenie statusu złożonych Zamówień,
  3. przeglądanie archiwalnych Zamówień,
  4. modyfikowanie danych rejestracyjnych,
  5. przypomnienie hasła,
  6. przeglądanie dokumentów sprzedażowych (faktur),
  7. przeglądanie wszystkich przesłanym dokumentów (pełnomocnictw do odbioru gazu i innych),
  8. możliwość przeglądania, edycji i korekty listy swoich pełnomocników do odbioru dostaw gazu;
 7. Bez konieczności zakładania Konta Klienta, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 8. Sklep może usunąć Konto Klienta, który:
  1. narusza niniejszy Regulamin,
  2. podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  3. podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,
  4. podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za Zamówienie.

Newsletter

 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu.
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sklep korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

Dostawy towaru

 1. Cena gazu w sklepie podawana jest w polskich złotych, zawiera podatek bez kosztów dostawy. Koszty zrealizowanej dostawy w standardowym terminie ponosi sklep. Standardowy termin dostawy wynosi do 5 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych w okresie wzmożonych dostaw lub w czasie trudnych warunków pogodowych, o których Klient zostaje poinformowany najpóźniej przed złożeniem zamówienia. Ceną ostateczną jest cena produktu podana w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w punkcie 12 działu „Zawarcie umowy”.
 2. Rodzaje usług dodatkowych dla dostaw:
  1. PRIORYTET 2 DNI ROBOCZE – dodatkowa opłata za dostawę w terminie 2 dni roboczych od momentu przekazania zamówienia do realizacji wynosi 250 zł brutto. W przypadku niedotrzymania terminu przez sklep opłata zostanie zwrócona na konto Klienta. Wyjątek stanowi przypadek, w którym dostawa nie została zrealizowana w terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta – wówczas opłata nie podlega zwrotowi.
  2. WSKAZANY DZIEŃ – dodatkowa opłata za dostawę w dniu roboczym określonym przez Klienta wynosi 250 zł brutto. W przypadku niedotrzymania terminu przez sklep opłata zostanie zwrócona na konto Klienta. Wyjątek stanowi przypadek, w którym dostawa nie została zrealizowana w terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta – wówczas opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Dostawa gazu odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 4. Klientowi wraz z dostawą zostanie przekazany wydruk potwierdzenia dostawy gazu. Faktura sprzedażowa zostanie wysłana na adres mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że każdorazowym warunkiem zwolnienia z akcyzy lub obniżenia stawki podatku akcyzowego (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami akcyzowymi) za dostarczony gaz jest potwierdzenie odbioru gazu poprzez złożenie przez Klienta lub pełnomocnika podpisu na dokumencie dostawy, złożenie oświadczeń dotyczących celów do których zużywany jest gaz. Jeżeli Klient nie dopełni ww. obowiązku i spowoduje to określenie dla gazdlaciebie.pl zaległości podatkowych w akcyzie, Klient zwróci gazdlaciebie.pl kwoty zapłaconej akcyzy wraz z odsetkami oraz wszelkie uzasadnione koszty dodatkowe, poniesione przez gazdlaciebie.pl z tego powodu.
 6. Gazdlaciebie.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy gazu, jeżeli stan drogi prowadzącej do nieruchomości Klienta jest nieodpowiedni i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa autocysterny i samego przeładunku. W takim przypadku Klient powiadomi gazdlaciebie.pl niezwłocznie o poprawie nawierzchni drogi (w tym zaśnieżenia, oblodzenia itp.) i zostanie ustalony nowy termin dostawy. Gazdlaciebie.pl uprawniony będzie do obciążenia Klienta opłatą w wysokości 200 zł brutto za niezapewnienie dostępu do miejsca rozładunku i niepoinformowanie gazdlaciebie.pl o tym fakcie ze stosownym wyprzedzeniem. Opłata zostanie potrącona podczas zwrotu środków z przedpłaty na konto bankowe Klienta.
 7. Gazdlaciebie.pl nie przystąpi do tankowania zbiornika, w przypadku nieobecności osoby upoważnionej do podpisania dokumentów dostawy w miejscu dostawy. Sklep uprawniony będzie do obciążenia Klienta opłatą w wysokości 200 zł brutto z tytułu nieobecności osoby upoważnionej wskazanej przy zawarciu umowy. Opłata zostanie potrącona podczas zwrotu środków z przedpłaty na konto bankowe Klienta.
 8. Rzeczywista wielkość dostawy gazu jest określana przez kalibrowany miernik na cysternie i odnotowywana na dokumencie dostawy. Ustalona w ten sposób ilość dostawy jest decydująca dla końcowego rozliczenia.
 9. Gaz dostarczony Klientowi przez sklep jest przeznaczony na cele grzewcze lub technologiczne i nie może zostać przeznaczony do napędu silników spalinowych. Jeżeli Klient przeznaczy gaz do napędu silników spalinowych i spowoduje to określenie dla gazdlaciebie.pl zaległości podatkowych w akcyzie, Klient zwróci gazdlaciebie.pl kwoty zapłaconej akcyzy oraz wszelkie koszty dodatkowo poniesione przez gazdlaciebie.pl z tego powodu.
 10. Gazdlaciebie.pl ma prawo korzystać z usług osób trzecich w celu wykonania swoich zobowiązań umownych.

Świadczenie usług

 1. W ramach sklepu internetowego Klienci eksploatujący instalacje zbiornikowe LPG będące ich własnością mają w określonych lokalizacjach możliwość zamówienia usługi przeglądu technicznego instalacji zbiornikowej.
 2. W czynności składowe usługi wchodzą:
  1. wizualna ocena stanu instalacji;
  2. kontrola szczelności połączeń (detektorem elektronicznym, testerem szczelności w postaci piany) od zbiornika do skrzynki z reduktorem 2 stopnia / gazomierzem;
  3. ocena stanu zaworu bezpieczeństwa zainstalowanego na zbiorniku;
  4. usunięcie drobnej nieszczelności na instalacji (wymiana uszczelki, przewinięcie taśmą teflonową śrubunku, dokręcenie śrubunku) nie wymagającej wymiany jakichkolwiek elementów tej instalacji (śrubunki, zawory, reduktory);
  5. wystawienie protokołu z kontroli instalacji wraz z podpisem oraz uprawnieniami serwisanta.
 3. Usługa zostanie wykonana nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, po indywidualnym ustaleniu dnia i godziny pomiędzy koordynatorem serwisu, a Klientem. W wypadku niezachowania ww. terminu gazdlaciebie.pl dokona zwrotu wpłaty na konto Klienta w terminie 14 dni i nie będzie świadczył usługi.
 4. Zamówienie usługi przeglądu technicznego instalacji zbiornikowej wymaga od Klienta złożenia – obok oświadczeń wymienionych w dziale: Zawarcie umowy- oświadczenia o treści:
  1. Jestem świadomy, że w przypadku wykrycia przez serwisanta w trakcie kontroli nieszczelności, której nie można naprawić na miejscu, serwisant jest zobowiązany zalecić zaprzestanie dalszej eksploatacji instalacji do czasu usunięcia usterki. Takie zalecenie zostanie zapisane w protokole z kontroli instalacji.
  2. Zobowiązuję się do podpisania protokołu z kontroli instalacji i przyjmuję do wiadomości,
   że ewentualna odmowa złożenia podpisu będzie odnotowana w protokole.
 5. Usługa nie jest świadczona na terenie całego kraju. Aby sprawdzić dostępność usługi w określonej lokalizacji, Klient korzysta z wyszukiwarki kodów pocztowych. Po wpisaniu do niej wybranego kodu pocztowego przekazywana jest Klientowi informacja o dostępności usługi w danej lokalizacji.
 6. W przypadku, gdy usługa jest dostępna w lokalizacji wskazanej przez Klienta, dla sfinalizowania zamówienia wymagane jest zaznaczenie checkboxa w celu złożenia oświadczeń. Następnie Klient dodaje usługę do koszyka, przechodzi do płatności i wypełnia formularz danych osobowych, wskazując numer telefonu do kontaktów związanych z indywidualnym ustaleniem terminu usługi.
 7. W wypadku, gdy Klient nie ma możliwości uczestniczyć osobiście podczas usługi przeglądu, zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do podpisania protokołu odbioru usługi. Druk pełnomocnictwa do pobrania znajduje się przy formularzu danych osobowych, jak i w miejscu opisu usługi w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Ceny i metody płatności

 1. Cena gazu/usługi podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki,
  w tym podatek VAT 23%. W przypadku zamówienia gazu cena zawiera również podatek akcyzowy.
 2. Cena jednostkowa (1 litra gazu lub usługi przeglądu technicznego jednej instalacji zbiornikowej) obliczana jest w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie aktualnego cennika gazdlaciebie.pl przy indywidualnym dostosowaniu ceny poprzez wybrane przez Klienta parametry w kalkulatorze cenowym.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny wyłącznie przedpłatą:
  1. przelewem na numer konta bankowego: 32 1140 1153 0000 2150 8700 1001;
  2. płatnością w systemie Paynow, pay-by-link oraz blikiem, zgodnie z regulaminem operatora płatności;
 4. W przypadku wystąpienia różnicy w ilości dostawy gazu, gdzie kierowca autocysterny zatankował mniejszą ilość gazu niż wynikało to z zamówienia wówczas gazdlaciebie.pl dokona zwrotu różnicy na konto Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia dostawy gazu.
 5. W przypadku wystąpienia różnicy w ilości dostawy gazu, gdzie kierowca autocysterny zatankował mniejszą ilość gazu niż wynikało to z zamówienia – z winy Klienta – wówczas gazdlaciebie.pl dokona zwrotu różnicy na konto Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia dostawy gazu. W fakturze korygującej podana będzie cena za 1 litr gazu, która w dniu złożenia zamówienia wynikała z cennika dla ilości rzeczywiście zatankowanej. Cena nie zostanie zmieniona, jeżeli różnica ilości gazu zapisanej w zamówieniu i rzeczywiście zatankowanej będzie mniejsza niż 50 litrów.
 6. W przypadku, gdy kierowca na prośbę klienta zatankuje większą ilość niż wynika z zamówienia, Klient dopłaci różnicę u kierowcy gotówką.
 7. W wypadku obniżenia ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie publikowana jest informacja o najniższej cenie tego towaru lub usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, ewentualnie w czasie od rozpoczęcia oferowania tego towaru lub usługi, kiedy jest on objęty ofertą Gazdlaciebie.pl krócej niż 30 dni.
 8. Faktury wysyłane są do Klienta wyłącznie drogą mailową pod adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 9. Faktury wysyłane są do Klienta z adresu e-mail: faktury@gazdlaciebie.pl

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi – Konsumentowi służy prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie i doręczone do gazdlaciebie.pl przesyłką pocztową na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 5 lub wiadomością e-mail pod adres poczty elektronicznej: info@gazdlaciebie.pl. Klient zachowa termin do odstąpienia od umowy, gdy wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w zał. nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014 roku poz.827), dalej: ustawa o prawach konsumenta.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje także osobie fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy gazdlaciebie.pl zwraca Klientowi niezwłocznie wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym gazdlaciebie.pl został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot płatności nastąpi w sposób użyty przez Klienta, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu dokonanych płatności. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 5. Gazdlaciebie.pl dokona odbioru dostarczonego Klientowi gazu bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dostarczenia do gazdlaciebie.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Koszt przyjazdu autocysterny i wytankowania gazu w wysokości 500 zł brutto ponosi Klient. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej.
 6. Kwota zwrotu należności wynikająca z odstąpienia przez Klienta od umowy zostanie pomniejszona o kwotę określoną w pkt. 5 oraz kwotę wynikającą z ewentualnego zużycia dostarczonego gazu po cenie z zamówienia.
 7. Klient może żądać przystąpienia przez gazdlaciebie.pl do wykonania umowy przed upływem przysługującego Klientowi 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim wypadku na Kliencie ciążyć będzie obowiązek zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu usług spełnionych do chwili, w której poinformował gazdlaciebie.pl o odstąpieniu od umowy.

  Klient świadomy konsekwencji wynikających z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, wzywający gazdlaciebie.pl do niezwłocznego przystąpienia do wykonania umowy (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta), składa stosowne oświadczenie dokonując zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru w zamówieniu na gaz.
 8. Gazdlaciebie.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu określenia kwoty należności za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 9. Z chwilą dostarczenia gazu do eksploatowanego zbiornika (wcześniej napełnionego gazem) Klient – zgodnie z art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287 ze zm.) – traci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1.

Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie.

 1. Zgłoszenia reklamacyjne (ilościowe i jakościowe) powinny być kierowane do gazdlaciebie.pl w formie:
  1. pisemnej za pośrednictwem poczty na adres 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 5,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@gazdlaciebie.pl
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od momentu przyjęcia dostawy towaru przez Klienta.
 3. Reklamacje zgłaszane po upływie terminu wskazanego w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
 4. Do rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego niezbędne jest pisemne zgłoszenie reklamacji przez Klienta zawierające zgłaszane zastrzeżenia.
 5. Do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej niedoborów ilościowych przy dostawie gazu wymagane są następujące dokumenty i informacje:
  1. aktualny stan % zapełnienia zbiornika (zdjęcie poziomowskazu), przy czym zaznaczamy, iż wg producenta poziomowskazów, tolerancja jego dokładności wynosi +/-5%.
  2. dokument dostawy poprzedzający tankowanie od gazdlaciebie.pl;
 6. Gazdlaciebie.pl dokona analizy wszystkich dokumentów dotyczących reklamacji.
 7. W przypadku uznania, iż reklamacja jest zasadna gazdlaciebie.pl ustali z Klientem formę rekompensaty.
 8. Do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego gazu wymagany jest dokument dostawy poprzedzający tankowanie od gazdlaciebie.pl
 9. Gazdlaciebie.pl ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba uzupełnienia otrzymanej reklamacji gazdlaciebie.pl uprawniony będzie do wezwania Klienta do przekazania dodatkowych informacji lub dokumentacji. Wówczas 14-dniowy termin rozpocznie bieg od daty wykonania wezwania przez Klienta. Korespondencja do Klienta wysyłana będzie przesyłką pocztową bądź pocztą elektroniczną, o ile Klient złożył reklamację tą drogą.
 10. Gazdlaciebie.pl dokona analizy wszystkich dokumentów dotyczących reklamacji. Gazdlaciebie.pl zleci na pisemny wniosek Klienta badanie jakości towaru, które przeprowadzone zostanie przez akredytowane laboratorium lub inny niezależny ośrodek. Wynik badania produktu będzie wiążący dla Stron.
 11. W wypadku, gdy wyniki badania towaru potwierdzą zasadność reklamacji, gazdlaciebie.pl jest zobowiązany do pokrycia całej kwoty kosztu badania oraz do wymiany towaru na towar odpowiadający warunkom Umowy Sprzedaży.
 12. W przypadku, gdy wyniki badania próbki gazu nie potwierdzą zasadności reklamacji, Klient zobowiązany będzie do opłacenia całej kwoty kosztów badań laboratoryjnych, które zostaną refakturowane na Klienta.
 13. W wypadku, gdyby gazdlaciebie.pl odmówił naprawy lub wymiany towaru, a towar jest niezgodny z umową, konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Siła Wyższa

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy Sprzedaży lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami Siły Wyższej.
 2. Przez Siłę Wyższą uważa się wszelkie okoliczności, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie ma i nie będzie miała wpływu. W szczególności będą to: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, pożary, sabotaże, awarie zakładu lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe, w wyniku których nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych oraz awarie infrastruktury, którą transportowane są produkty objęte Umową Sprzedaży.
 3. Za siłę wyższą strony uważają także sytuacje, w których jakikolwiek organ władzy lub administracji państwowej lub jakikolwiek inny organ upoważniony do regulowania zagadnień związanych z produkcją lub dostawami paliw wprowadzi zakaz, ograniczenie lub spowoduje wstrzymanie lub zakłócenie produkcji lub dostaw paliw przez Sprzedawcę lub gdy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, produkcja lub dostawy paliw zostaną wstrzymane, zakłócone lub ograniczone. Wówczas zamówienia na paliwa lub dostawy paliw w ramach Umowy mogą zostać całkowicie lub częściowo wstrzymane lub zawieszone.
 4. Ta ze Stron, która nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia takiego zdarzenia. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej zobowiązana jest niezwłocznie, o ile będzie to możliwe, powiadomić o tym drugą Stronę.
 5. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę prawa do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 3. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów, może również zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Gazdlaciebie.pl oświadcza, iż nie zobowiązał się ani nie jest zobowiązany z mocy odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1823 ze zm.).
 5. Gazdlaciebie.pl zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
 6. Klient może kontaktować się z gazdlaciebie.pl wysyłając wiadomość e-mail pod adres: info@gazdlaciebie.pl lub telefonując pod numer infolinii: 801 206 007.
 7. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.gazdlaciebie.pl